ارورها

telegramrubikawhatsupinstagrammail
(0)
(0)

ارورها

ارور یخچال فریزر امرسان

 

ارور CO در یخچال فریزر امرسان

مشکل از کمپرسور فن یخچال فریزر امرسان است.

ارور DA در یخچال فریزر امرسان

مشکل از دمپر یخچال فریزر امرسان است.

ارور ds در یخچال فریزر امرسان

سنسور دیفراست / سیم کشی تا برد، یخچال فریزر امرسان شما مشکل دارد.

ارور CD در یخچال فریزر امرسان

فن / دمپر یخچال فریزر امرسان شما مشکل دارد.

ارور LA در یخچال فریزر امرسان

لامپ یخچال فریزر امرسان شما مشکل دارد.

ارور HE در یخچال فریزر امرسان

هیتر یخچال فریزر امرسان شما مشکل دارد.

ارور FA در یخچال فریزر امرسان

فن یخچال فریزر امرسان شما مشکل دارد.

ارور RD در یخچال فریزر امرسان

سوئیچ مگنت / دمپر یخچال فریزر امرسان شما مشکل دارد.

ارور FC در یخچال فریزر امرسان

سنسور فریزر یخچال فریزر امرسان شما مشکل دارد.

ارور ۰-۰ در یخچال فریزر امرسان

برد باید ریست شود.

ارور یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل MASSIMOارور ۱E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

مشکل از سنسور محیطی فریزر یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما است.

ارور ۲E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

مشکل از سنسور محیطی یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما است.

ارور ۴E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

مشکل از سنسور دیفراست فریزر یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما است.

ارور ۵E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

مشکل از سنسور یخچال یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما است.

ارور ۶E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

مشکل از سنسور بیرونی یا محیط دستگاه یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما است.

ارور ۷E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

مشکل از سنسور کشوی مجزای یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما است.

ارور ۱۳E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

مشکل از سنسور رطوبت یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما است.

ارور ۲۱E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

مشکل از خطای فن فریزر یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما است.

ارور ۲۲E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

مشکل از خطای فن یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما است.

ارور ۲۳E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

مشکل از خطای فن کندانسور یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما است.

ارور ۲۴E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

مشکل از خطای سیستم دیفراست فریزر یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما است.

ارور ۲۵E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

مشکل از خطای سیستم دیفراست یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما است.

ارور ۲۷E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

مشکل از خطای هیتر دمپر یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما است.

ارور ۴۱E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ

مشکل از ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما است.


ارور یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل RT۷۹Kکد خطای R-۱-B

علت: خطای سنسور دمای یخچال

کد خطای F-۱-A

علت: خطای سنسور بیرونی ( محیطی )

کد خطای F-۱-B

علت: خطای سنسور دمای فریزر

کد خطای F-۱-C

علت: خطای سنسور دیفراست فریزر

کد خطای R-۱-F

علت: خطای سنسور کشوی مجزای داخل یخچال

کد خطای F-۱-G

علت: خطای سیستم دیفراست فریزر

کد خطای F-۱-D

علت: خطای فن فریزر

کد خطای F-۱-E

علت: خطای فن کندانسور

کد خطای F-۱۰-B

علت: خطای هیتر موتور دمپر یخچال

کد خطای F-۱۰-A

علت: خطای هیتر دمپر محفظه سرد‌کننده سریع

ارور یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل FRENCH ۲کد خطای R-۱-A

علت: سنسور یخساز

کد خطای R-۱-B

علت: سنسور دمای یخچال

کد خطای R-۱-C

علت: سنسور دیفراست یخچال

کد خطای R-۱-D

علت: خطای فن یخچال

کد خطای R-۱-E

علت: خطای سیسم یخساز

کد خطای R-۱-G

علت: خطای سیستم دیفراست یخچال

کد خطای R-۱۰-B

علت: خطای سنسور محفظه کشوی سرد‌کننده

کد خطای R-۱۰-G

علت: خطای هیتر تانک واتر

کد خطای R-۱۰-A

علت: خطای هیتر دمپر محفظه کشوی سرد‌کننده

کد خطای F-۱-D

علت: خطای فن فریزر

کد خطای F-۱-E

علت: خطای فن کندانسور

کد خطای R-۱-F

علت: خطای سنسور محفظه یخساز

کد خطای R-۱-G

علت: خطای سیستم دیفراست فریزر

کد خطای F-۱۰-B

علت: خطای فن محفظ یخساز در یخچال

کد خطای F-۱-C

علت: خطای سنسور دیفراست فریزر

کد خطای F-۱-A

علت: خطای سنسور خارجی

کد خطای F-۱-B

علت: خطای دمای فریزر سنسور

کد خطای F-۱۰-G

علت: خطای ارتباط بین برداصلی و نمایشگر

کد خطای F-۱۰-F

علت: خطای ارتباط بین برد اصلی و کمپرسور

شما عزیزان چنانچه کد خطا‌های بالا را بر روی یخچال سامسونگ خود مشاهده نمودید از خدمات شرکت چهارسو جهت برطرف کردن کد خطا استفاده نمایید.

 

 

 

ارور یخچال فریزر دوو قدیمی کد خطای E۲

مشکل ارور: سنسور محیط فریزر شکل دارد.

کد خطای E۴

مشکل ارور: سنسور اواپراتور مشکل دارد.

کد خطای E۶

مشکل ارور: فن فریزر مشکل دارد.

کد خطای E۷

مشکل ارور: سرمایش یخچال فریزر دوو شما ضعیف است.

کد خطای E۹

مشکل ارور: هیتر اواپراتور یخچال فریزر شما مشکل دارد.

کد خطای E۱۰

مشکل ارور: سنسور محیط بیرونی خراب است.

کد خطای E۱۱

مشکل ارور: فن کندانسور یخچال فریزر دوو خراب است.

کد خطای E۱۲

مشکل ارور: دکپر یخچال فریزر دوو خراب است.

کد خطای E۱۳

مشکل ارور: قطعی کمپرسور

عیب‌یابی یخچال فریزر دوو قدیمی

برای نمایش ارور و یا عملیاتی که در زیر شرح داده‌ایم دکمه‌های ترکیبی زیر فشار دهید.

دکمه ترکیبی FRZ. TEMP+SUPPER COOL

عملیات: حذف تأخیر کمپرسور

دکمه ترکیبی FRZ. TEMP+SUPPER FRZ

عملیات: دیفراست دستی نیاز است.

دکمه ترکیبی FRZ. TEMP+REF. TEMP

عملیات: نمایش خطا

ارور یخچال فریزر دوو مدل fr۵۹۰ارور r۱ در یخچال فریزر دوو:

ارور در نمایشگر: MIN از بالا

سنسور یخچال قطع شده یا اتصال کوتاه کرده است.

ارور rt در یخچال فریزر دوو:

ارور در نمایشگر: MED از بالا

سنسور RT قطع شده است یا اتصال کوتاه کرده است.

ارور d۱ در یخچال فریزر دوو:

ارور در نمایشگر: MAX از بالا

سنسور برفک زدایی قطع شده یا اتصال کوتاه کرده است.

ارور door در یخچال فریزر دوو:

ارور در نمایشگر: SUPER از بالا

سوئیچ در خراب است.

ارور c۱ در یخچال فریزر دوو:

ارور در نمایشگر: MIN از پایین

چرخه غیر عادی: کمپرسور بیش از سه ساعت کارکرد زمانیکه دمای سنسور برفک زدایی مساوی یا کمتر از منفی ۵ است.

ارور f۳ در یخچال فریزر دوو:

ارور در نمایشگر: MED از پایین

در موقع برفک زدایی، هنگامیکه برفک زدایی بعلت زمان ( ۸۰ دقیقه ) انجام شده نه بعلت دمای سنسور برفک زدایی

 

 

 

ارور یخچال فریزر تکنو گاز
ارور E۱
علت ارور: قطعی اتصال یا خرابی سنسور محیط یخچال

توضیحات: در صورت خرابی سنسور و کارکرد دائمی کمپرسور، احتمال یخزدگی وجود دارد.

ارور E۲
علت ارور: قطعی اتصال یا خرابی سنسور محیط فریزر

توضیحات: در صورت خرابی سنسور و کارکرد دائمی کمپرسور، احتمال یخزدگی وجود دارد.

ارور E۴
علت ارور: قطعی اتصال یا خرابی سنسور اواپراتور فریزر

توضیحات: در صورت بروز این ارور تا رفع عیب ارور، یخچال فریزر تکنو گاز شما به عملکرد عادی خود ادامه داده و هنگام ارسال فرمان دیفراست پایان آن را با شرط زمانی اعلام می‌کند، یعنی در صورت وارد شدن محصول به سیکل دیفراست و وجود مشکل در سنسور اواپراتور فریزر پس از ۲۵ دقیقه هیتر از مدار خارج می‌شود.

ارور E۷
علت ارور: قطعی اتصال یا خرابی کمپرسور محصول بدون شارژگاز

توضیحات: عدم کاهش دمای اواپراتور یخچال فریزر در مدت ۱۵ دقیقه به میزان سه درجه سانتی گراد.

 

 

جدول زمان دیفراست یخچال فریزر سونیا

اگر درب یخچال فریزر سونیا در ۲۴ ساعت باز نشود، آنگاه: هر ۲۴ ساعت یکبار دیفراست می‌کند. اگر درب یخچال فریزر در ۲۴ ساعت ۱ الی ۵ بار باز شود، آنگاه: هر ۱۲ ساعت یکبار دیفراست می‌کند. اگر درب یخچال فریزر در ۸ ساعت بیش از ۶ بار باز شود، آنگاه: هر ۸ ساعت یکبار دیفراست می‌کند.

ارور یخچال ساید بای ساید بلومبرگارور E۰ در ساید بای ساید بلومبرگ:

علت ارور: خطای سنسور هوای محفظه فریزر

درصورت وجود این ارور کمپرسور و فن فریزر یکسره کار می‌کند. نوار نشان دهنده دمای فریزر خاموش می‌شود. اگر قسمت فریزر در مدت ۴۰ دقیقه خنک نشود، کمپرسور و فن فریزر به مدت ۴۰ دقیقه کارمیکند و سپس متوقف می‌شوند. عمل تبرید به همین شکل تکرار می‌شود، دستگاه ۴۰ دقیقه کارمیکند و ۴۰ دقیقه خاموش می‌شود.

ارور E۱ در ساید بای ساید بلومبرگ:

علت ارور: خطای سنسور اواپراتور فریزر

در زمان شروع عمل یخ زدایی فریزر، هیتر دیفراست به مدت ۲۵ دقیقه کارمیکند

ارور E۲ در ساید بای ساید بلومبرگ:

علت ارور: خطای سنسور اواپراتور یخچال

اگر قسمت یخچال در مدت ۴۰ دقیقه خنک نشود، کمپرسور یخچال به مدت ۴۰ دقیقه کار می‌کند و سپس متوقف می‌شوند. عمل تبرید در یخچال به همین شکل تکرار می‌شود.

ارور E۳ در ساید بای ساید بلومبرگ:

علت ارور: خطای سنسور هوای یخچال۱۴۴۰: دریچه هوای یخچال به مدت ۳ دقیقه باز و ۷ دقیقه بسته می‌ماند نوار نشان دهنده دمای یخچال خاموش می‌شود.

اگر قسمت یخچال در مدت ۴۰ دقیقه خنک نشود، کمپرسور و فن یخچال به مدت ۴۰ دقیقه کار می‌کند و سپس متوقف می‌شوند. عمل تبرید در یخچال به همین شکل تکرار می‌شود.

ارور E۴ در ساید بای ساید بلومبرگ:

علت ارور: خطای هیتر ضد برفک فریزر

درصورتیکه زمان عمل کردن دیفراست برای ۳ بار پیاپی ۶۰ دقیقه طول بکشد، این ارور مشاهده می‌شود. برد کنترل، فرمان روشن شدن هیتر دیفراست را به صورت طبیعی می‌دهد. زمانیکه عمل دیفراست کمتر از حداکثر مدت زمان یعنی ۶۰ دقیقه طول بکشد این ارور حذف می‌شود.

ارور E۸ در ساید بای ساید بلومبرگ:

علت ارور: خطای سنسور یخساز و یخساز کار نمی‌کند.

ارور E۹ در ساید بای ساید بلومبرگ:

علت ارور: خطای موتور یخساز

اگر در حال چرخیدن موتور سیگنال سوئیچ یخساز در عرض ۱ دقیقه تغییر نکند، جهت حرکت موتور تغییر می‌کند تا مجدداً برای ۲ بار در عرض ۱ دقیقه سیگنال موتور یخساز راامتحان کند. اگر باز هم سیگنال تغییر نکند ارور روی صفحه نمایان می‌شود. دراین حالت یخ ساخته نمی‌شود.

ارور E۱۰ در ساید بای ساید بلومبرگ:

علت ارور: خطای سنسور هوای Flexi Zone۱۳۶۰: اگر قسمت فلکسی زون ( Flexi Zone) درمدت ۴۰ دقیقه خنک نشود، کمپرسور و فن فلکسی به مدت ۴۰ دقیقه کار می‌کند وسپس متوقف می‌شوند. دراین حالت قسمت فلکسی به عنوان فریزرعمل می‌کند. عمل تبرید در قسمت فلکسی به همین شکل تکرار می‌شود

ارور E۱۱ در ساید بای ساید بلومبرگ:

علت ارور: خطای سنسور اواپراتور Flexi Zone۱۳۶۰: در زمان شروع عمل یخ زدایی فلکسی زون، هیتر دیفراست به مدت ۲۵ دقیقه کار می‌کند.

ارور E۱۲ در ساید بای ساید بلومبرگ:

علت ارور: خطای هیتر ضد برفکFlexi Zone

این اخطار در زمان پایان عمل کردن هیتر قسمت فلکسی، درصورتیکه برای ۴ بار پیاپی به اندازه ۶۰ دقیقه طول بکشد نشان داده می‌شود. بعد از آن یخچال به عملکرد طبیعی خود ادامه می‌دهد تازمانیکه مدت زمان دیفراست کمتر از ۶۰ دقیقه طول بکشد.

چنانچه بر روی ساید بای ساید بلومبرگ خود کد خطا مشاهده نمودید و به دنبال برطرف کردن ارور ساید بای ساید بلومبرگ خود بودید با خدمات چهارسو تماس حاصل نمایید.

 

 

 

ارور یخچال ساید بای ساید الجی

ارور FS در یخچال ساید بای ساید الجی

سنسور فریزر یخچال ساید بای ساید الجی شما مشکل دارد.

ارور RS در یخچال ساید بای ساید الجی

سنسور یخچال ساید بای ساید الجی شما مشکل دارد.

ارور DS در یخچال ساید بای ساید الجی

سنسور دیفراست یخچال ساید بای ساید الجی شما مشکل دارد.

ارور DH در یخچال ساید بای ساید الجی

دیفراست ضعیف می‌بشد.

ارور FF در یخچال ساید بای ساید الجی

فن فریزر مشکل دارد.

ارور CF در یخچال ساید بای ساید الجی

فن کندانسور ساید بای ساید الجی شما مشکل دارد.

ارور CO در یخچال ساید بای ساید الجی

خطای ارتباطی در ساید الجی شما است.

برطرف کردن ارور ساید بای ساید الجی تخصص می‌خواهد و حتماً باید توسط تعمیرات ساید بای ساید ال جی انجام گردد.


ارور فریزر هیمالیا

F۱ = وجود مشکل در سنسور داخل کابین فریزرF۲ = اتصالی سنسور داخل کابین فریزرF۳ = وجود اشکال در سنسور اوپراتورF۴ = اتصالی سنسور اوپراتورF۵ = کمبود سرماارور یخچال فریزر هیمالیاارور F۱ در یخچال فریزر هیمالیا

مشکل: سنسور اواپراتور فریزر

ارور F۲ در یخچال فریزر هیمالیا

مشکل: سنسور کابین فریزر

ارور E۱ در یخچال فریزر هیمالیا

مشکل: فن فریزر

ارور E۳ در یخچال فریزر هیمالیا

مشکل: فن کمپرسور

ارور H۱ در یخچال فریزر هیمالیا

مشکل: هیتر اواپراتور فریزر

ارور H۲ در یخچال فریزر هیمالیا

مشکل: هیتر سینی فریزر

ارور H۳ در یخچال فریزر هیمالیا

مشکل: هیتر اواپراتور یخچال

ارور H۴ در یخچال فریزر هیمالیا

مشکل: هیتر سینی یخچال

ارور C۱ در یخچال فریزر هیمالیا

مشکل: کمپرسور

ارور C۲ در یخچال فریزر هیمالیا

مشکل: آلارم مربوط به عملکرد دمایی نامناسب دستگاه

ارور L۱ در یخچال فریزر هیمالیا

مشکل: خطای لایت

ارور D۱ در یخچال فریزر هیمالیا

مشکل: سنسور درب

ارور یخچال فریزر نوفراست هیمالیاارور F۱ در یخچال فریزر نوفراست هیمالیا

مشکل: سنسور فریزر

کمپرسور در این حالت ۲۰ دقیقه روشن و ۲۰ دقیقه خاموش است.

ارور F۲ در یخچال فریزر نوفراست هیمالیا

مشکل: سنسور اواپراتور فریزر خراب است.

ارور F۳ در یخچال فریزر نوفراست هیمالیا

مشکل: سنسور یخچال خراب است.

ارور F۴ در یخچال فریزر نوفراست هیمالیا

مشکل: سنسور اواپراتور یخچال خراب است.

ارور F۸ در یخچال فریزر نوفراست هیمالیا

مشکل: اگر کابل فن یخچال فریزر هیمالیا مشکل داشته باشد و یا به هر دلیلی نچرخد این ارور نمایان می‌شود.

ارور F۹ در یخچال فریزر نوفراست هیمالیا

مشکل: اگر کابل فن یخچال فریزر هیمالیا مشکل داشته باشد و یا به هر دلیلی نچرخد این ارور نمایان می‌شود.


ارور یخچال فریزر گلسان

ارور ۱

عدم سرد شدن اواپراتور

ارور ۲

ماکسیمم زمان دیفراست

ارور ۳

خرابی فن داخل یخچال یا فریزر

ارور ۴

خرابی فن کمپرسور

ارور ۵

خرابی سنسور محیط

ارور ۶

خرابی سنسور اواپراتور

ارور ۷

خرابی سنسور محیط

ارور ۸

عدم ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر

ارور ۹

عدم کارکرد کمپرسور


ارور یخچال ۶۷۶ اسنوا

ارور F۱

عدم سرد شدن اواپراتور

رفع عیب ارور: یخ زدگی شدید اواپراتور را از بین ببرید.

ارور F۲

خرابی سنسور داخل فریزر

رفع عیب ارور: سوکت سنسور راچک کنید، سنسور را تعویض نمایید، برد قدرت را نیز تعویض کنید

ارور F۳

خرابی سنسور داخل یخچال

رفع عیب ارور: سوکت سنسور راچک کنید، سنسور را تعویض نمایید، برد قدرت را نیز تعویض کنید

ارور F۴

خرابی سنسور دیفراست

رفع ارور: سوکت سنسور راچک کنید، سنسور را تعویض نمایید، تنظیم جای سنسور، تعویض برد قدرت

ارور F۵

انجام ندادن دیفراست

رفع عیب: قطعی المنت

ارور F۶

خرابی آی سی حافظه EPROM

رفع عیب:   تعویض برد قدرت

ارور F۷

خرابی فن یخچال

رفع عیب: فن یخچال را چک کنید و در صورت خرابی آن را تعویض نمایید.

ارور F۸

خرابی فن فریزر

رفع عیب: فن یخچال را چک کنید و در صورت خرابی آن را تعویض نمایید.

ارور H۱

گرم بودن فریزر

رفع عیب: موتور یخچال شما کم گاز دارد و یا گاز ندارد

ارور H

گرم بودن یخچال

رفع عیب: موتور یخچال شما کم گاز دارد و یا گاز ندارد

توجه: هنگام نمایش ارور H۱ در یخچال ۶۷۶ اسنوا دمای فریزر بالاتر از ۹ است که بوقی متفاوت می‌زند و یا به شکل باز بودن درب مشاهده می‌شود.

توجه: هنگام نمایش ارور H در یخچال ۶۷۶ اسنوا دمای فریزر بالاتر از ۱۸ است که بوقی متفاوت می‌زند و یا به شکل باز بودن درب مشاهده می‌شود.


ارور یخچال نوفراست ۸۱۰ اسنواارور F۱

علت ارور: عدم سرد شدن اواپراتور

ارور F۲

علت ارور: خرابی سنسور فریزر

ارور F۳

علت ارور: خرابی سنسور یخچال

ارور F۴

علت ارور: خرابی سنسور اواپراتور فریزر

ارور F۵

علت ارور: خرابی سنسور اواپراتور یخچال

ارور F۶

علت ارور: خرابی سنسور محیط

ارور F۷

علت ارور: خرابی فن فریزر

ارور F۸

علت ارور: خرابی فن یخچال

ارور F۹

علت ارور: خرابی هیتر فریزر

ارور FA

علت ارور: خرابی هیتر یخچال

ارور FB

علت ارور: خرابی IC

 

 

 

سنسور یخچال قطعی دارد

رفع عیب: سنسور را چک کنید

ارور RT
سنسور درجه حرارت محیط قطعی دارد

رفع عیب: سنسور را چک کنید

ارور D۱
سنسور دیفراست یخچال قطعی دارد

رفع عیب: سنسور را چک کنید

ارور DR
سوئیچ یخچال خراب است

رفع عیب: چک کردن درب و یا باز و بسته بودن درب بیش از یک ساعت

ارور DF
سوئیچ فریزر خراب است.

رفع عیب: چک کردن درب و یا باز و بسته بودن درب بیش از یک ساعت

ارور DH
سوئیچ HOME BAR خراب است.

رفع عیب: چک کردن درب و یا باز و بسته بودن درب بیش از یک ساعت

ارور E۱
سنسور قالب یخ قطعی دارد.

ارور ET
سوئیچ زیر قالب یخ مشکل دار.

ارور E۹
سیستم آبرسانی مشکل دارد.

ارور ES
میکروسوئیچ

ارور EA
موتور یخساز اشکال دارد.

ارور EU
سوئیچ بال مرغی ایراد دارد.

ارور C۱
اشکال در سیستم موتور یا نشتی گاز

ارور F۳
دیفراست انجام نمی‌شود.

رفع عیب: با قطع برق و وصل مجدد آن دیفراست انجام می‌شود.

توجه: اگر درجه حرارت سنسور دیفراست زیر +۱۰ درجه باشد قابل انجام است.

ارور D۲
دیفراست دستی فعال است.

رفع عیب: با نگه داشتن FREEZER SET و ۵ مرتبه فشار دادن REFRIGERATORE SET برفک زدایی دستی فعال می‌شود.

توجه: زمانی که درجه حرارت به +۱۰ درجه برسد دیفراست قطع می‌کند.

چنانچه بر روی صفحه نمایش ساید بای ساید اسنوا خود ارور مشاهده نمودید برای برطرف کردن کدخطای ساید بای ساید اسنوا از خدمات تعمیر ساید بای ساید اسنوا استفاده نمایید.

ارور یخچال فریزر بکو
E۰=سنسور فریزر
E۱= سنسور دیفراست فریزر
E۳= سنسور یخچال
E۴=هیتر المنت دیفراست
E۸=یخساز و یا سنسور یخساز
E۹=یخساز ایراد دارد

ارور یخچال فریزر سیلوان
D۱ Er در یخچال تکی مربوط به سنسور دما است.
D۳ Er درفریزر مربوط به سنسور دیفراست که به اواپراتور نصب شده است.
D۲ Er درفریزر مربوط به سنسور دما که به بدنه نصب شده است.
D۱ Er در یخچال فریزر مربوط به سنسور دمای یخچال است.
D۳ Er دریخچال فریزر مربوط به سنسور دیفراست که به اواپراتور نصب شده است.
D۲ Er دریخچال فریزر مربوط به سنسوردمای فریزر که به بدنه فریزر
نصب شده است

ارور یخچال یخساران
E۱: کندانسور E۲: خطای فن داخل کابین
E۳: خطای افت دمای کابین E۴: خطا در عملکرد دیفراست
E۵: خطای سنسور کابین E۶: خطای سنسور دیفراست
E۷: خطای سنسور محیطی


ارور یخچال فریجیدر
کد خطای ساید بای ساید فریجیدر
شرح راه حل
EF خرابی فن اواپراتور سیم کشی بین فن اواپراتور و برد اصلی فرمان را چک کنید. ولتاژ ۱۲VDC را در فن بین سیم‌های قرمز و قهوه‌ای چک کنید. ولتاژ‌های مختلف (بسته به سرعت بالا یا پایین) بین سیم‌های زرد و قهوه‌ای را چک کنید. اگر ایراد نداشت، فن اواپراتور را تعویض کنید. اگر خطا برطرف نشد، برد اصلی فرمان را تعویض کنید.
۲ در پنجره محفظه یخچال ترمیستور محفظه داخلی یخچال مدار باز سیم کشی بین ترمیستور محفظه داخلی یخچال و برد اصلی فرمان را چک کنید. اگر سالم بود ترمیستور را تعویض کنید. اگر مشکل برطرف نشد، برد اصلی فرمان را تعویض کنید.
۳ در پنجره محفظه یخچال ترمیستور محفظه داخلی یخچال اتصال کوتاه سیم کشی بین ترمیستور محفظه داخلی یخچال و برد اصلی فرمان را چک کنید. اگر سالم بود ترمیستور را تعویض کنید. اگر مشکل برطرف نشد، برد اصلی فرمان را تعویض کنید.
۲ در پنجره فریزر ترمیستور فریزر مدار باز سیم کشی بین ترمیستور فریزر و برد اصلی فرمان را چک کنید. اگر سالم بود ترمیستور را تعویض کنید. اگر مشکل برطرف نشد، برد اصلی فرمان را تعویض کنید.
۳ در پنجره فریزر ترمیستور فریزر اتصال کوتاه سیم کشی بین ترمیستور فریزر و برد اصلی فرمان را چک کنید. اگر سالم بود ترمیستور را تعویض کنید. اگر مشکل برطرف نشد، برد اصلی فرمان را تعویض کنید.
۴ در پنجره محفظه یخچال خرابی تعدیل کننده سیم کشی بین برد اصلی فرمان و تعدیل‌کننده را چک کنید. اگر سالم بود، تعدیل‌کننده را تعویض کنید. اگر خطا برطرف نشد، برد اصلی فرمان را تعویض کنید.

ارور یخچال پارس، لاردر، کمبی با شیر برقی و بدون شیر برقی
برد‌های پارس شش دکمه؛ پارس سه دکمه؛ پارس چهار دکمه

PO: قطعی سنسور داخل کابین فریزر
PC: اتصال کوتاه سنسور داخل کابین فریزر
HI: دمای داخل کابین فریزر از ۲۴+ درجه گرمتر است
LO: دمای داخل کابین فریزر از ۳۲- سردتر است
برد پارس نوفراست

FF: معیوب بودن سنسور داخل کابین فریزر
DF: معیوب بودن سنسور اواپراتور
HI: دمای داخل کابین فریزراز ۲۴+گرمتر است
LO: دمای داخل کابین فریزر از ۳۲-سردتر است
برد‌های یخچال لاردر؛ فور استار

AF: معیوب بودن سنسور سفید، سنسور داخل کابین یخچال
EF: معیوب بودن سنسور قرمز، سنسور بیرونی یخچال
برد‌های یخچال فریزرکمبی با شیر برقی؛ یخچال فریزرکمبی بدون شیر برقی

AF: معیوب بودن سنسور سفید، سنسور داخل کابین یخچال
EF: معیوب بودن سنسور قرمز دو پین، سنسور بیرونی یخچال فریزر
FF: معیوب بودن سنسور سه پین قرمز، سنسور داخل کابین فریزر

پربازدیدترین مطالب

menusearch
chaharso.com